Eksisteret siden 1893

Specialist i private retsforhold

Til mine klienter​

Jeg skal gøre opmærksom på, at mit kontor i henhold til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme har pligt til at kræve, at klienter legitimerer sig, når der optages en forretningsmæssig forbindelse med disse. Disse oplysninger bliver opbevaret i mindst 5 år.

Legitimeringen sker ved forevisning af pas/kørekort og sygesikringsbevis. Dokumenterne opbevares i fotokopi.

Når en sag påbegyndes her på kontoret, er det således under forudsætning af klientens accept af ovenstående.

Vi har desuden særlige forpligtelser ved kundeforhold med politisk eksponerede personer (PEP).

En politisk eksponeret person er:

  • ​Statschef, regeringschef, minister og assisterende minister (ministre og departementschefer.
  • ​Parlamentsmedlem eller medlem med tilsvarende lovgivende organer. (Medlemmer af Folketinget og danske medlemmer af Europa Parlamentet)
  • ​Medlem af et politisk partis styrende organer.
  • ​Højesteretsdommer, medlem af forfaltningsdomstole og andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelser kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder (højesteretsdommere og danske dommere ved internationale domstole).
  • ​Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker (direktionen for Danmarks Nationalbank, danske statsrevisorer og danske medlemmer af den Europæiske Revisionsret).
  • ​Anbassadærm chargé d’affaires og højtstående officer i de væbnede styrker (forsvarschefer, viceforsvarschefer, værnchefer, ambassadører).
  • ​Medlem af statsejede virksomheders administrative, ledende eller kontrollerende organer (bestyrelsesmedlemmer eller direktører i selskaber, hvor staten ejer 50% eller mere eller på anden måde har reel kontrol over selskabet).
  • ​Direktør, vicedirektør, bestyrelsesmedlem eller person med tilsvarende hverv i internationale organisationer (personer, der er indstillet, udpeget eller ansat af regeringen, et ministerium eller en minister i en international organisation). Finanstilsynet fører en oversigt over danske PEP på tilsynets hjemmeside, https://www.finanstilsynet.dk/Tal-og-Fakta/PEP-liste.

Nærværende bilag skal derfor besvares og underskrives, hvorefter dokumentet skal returneres til mit kontor, eventuelt vedlagt som bilag i en mail, der kan fremsendes til info@advokatfirmaetlinde.dk.

Opmærksomheden henledes på, at dokumenter, som anvises til tinglysning, skal indeholde oplysning om CPR.nr. eller CVR.nr. på de ifølge dokumentet forpligtede og berettigede. CPR.nr. eller CVR.nr. vil ikke blive gjort offentligt tilgængelige i forbindelse med tinglysning.​

Advokatfirmaet Linde​

​Telefon: 48 48 00 35

CVR: 14469397​