Eksisteret siden 1893

Specialist i private retsforhold

Privatlivspolitik for Advokatfirmaet Linde

Gældende fra maj 2018

I forbindelse med indgåelse af aftale/ønsket om repræsentation i en sag med Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde (i det følgende benævnt Adv.fa. Linde) behandles en række oplysninger om dig. Målet er at opretholde din tiltro til Adv.fa. Linde ved at behandle dine personlige oplysninger med respekt og ved at give dig kontrollen over dem.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal j Adv.fa. Linde give dig en række oplysninger om, hvordan dine data behandles. Adv.fa. Linde har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du antager Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde til at repræsentere dig i en sag, uanset hvad art det måtte være.

Det er vigtigt at understrege, at Adv.fa. Linde alene behandler dine oplysninger til brug for sagens behandling.Adv.fa. Linde videresælger aldrig oplysninger om vores klienter til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde er dataansvarlig – kontaktinformation

Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde kan kontaktes her:

Advokatfirmaet Linde

v/advokat Peter Linde

Helsingørsvej 1 A, 3480 Fredensborg

CVR-nr.: 14469397

Telefon: 4848 0035

Mail: info@advokatfirmaetlinde.dk.

Vi har gjort vores bedste for at gøre vores forklaringer korte og forståelige, men hvis du ønsker yderligere informationer, bedes du kontakte os.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er klientforholdet med Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde.

Dine oplysninger behandles således for at kunne behandle din sag bedst muligt.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b).

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

- alle sagens parter, omfattende både voksne samt børn og unge under 18 år.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, adresse, telefonnummer, fødselsdato, emailadresse samt bankkontooplysninger.

For det tilfælde, at din sag kræver oplysning om dit CPR.nr., er vi forpligtet til også at få udleveret dette.

Det er dit eget ansvar at holde Advokatfirmaet Linde v/Peter Linde opdateret på de nødvendige personoplysninger, herunder også e-mailadressen.

Deling af dine persondata

Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde videregiver personoplysninger i det omfang, der er behov derfor, til følgende modtagere:

  • sagens parter (f.eks. bank, ejendomsmægler mv.)
  • ​rådgivere (f.eks. revisorer)
  • Domstolene, Skat og myndighederne i øvrigt, hvor dette tillades eller kræves i henhold til lovgivningen,
  • efterfølgere til hele eller dele af Adv.fa. Linde.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde indhentes alene hos dig. Det kan god blive nødvendigt at indhente supplerende oplysninger hos sagens parter

Opbevaring af dine personoplysninger

Adv.fa. Linde opbevarer dine personoplysninger, så længe du er klient hos os, og i op til 5år efter kalenderåret for sagens afslutning af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Oplysningerne vil primært blive opbevaret elektronisk, men kan også fremgå af fysiske dokumenter.​

Dine rettigheder

​Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

​Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

​I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

​Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

​Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

​Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

​Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Samtykke

Anmodning om bistand hos Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde til behandling af en hvilken som helst sag betragtes samtidig som klientens accept af nærværende privatpolitik for Advokatfirmaet Linde v/advokat Peter Linde.

Nærværende Privatpolitik for Advokat Peter Linde v/advokat Peter Linde er at finde på vores hjemmeside www.advokatfirmaetlinde.dk. Den kan også udleveres personligt til vores klienter eller fremsendes med post eller e-mail.

​​

Advokatfirmaet Linde​

​Telefon: 48 48 00 35

CVR: 14469397​